Tutkijan suusta

Ratkaisujen etsiminen nuorten syrjäytymiseen alkaa

Oppivelvollisuuden päättyminen on tärkeä virstanpylväs jokaisen nuoren elämässä. Yhtäkkiä kaikille yhteinen peruskoulu päättyy, ja nuoren on tehtävä ihan itse koulutusvalintoja, joilla on todella kauaskantoisia vaikutuksia. Näiden valintojen tekeminen on vaikeaa monesta syystä.

Usein nuorilla on varsin epävarma käsitys omista kyvyistä, ja edessä on valtava vaihtoehtojen kirjo. Valintatilanne on erityisen vaikea, jos nuori ei saa kunnollista tukea kotoaan. Tämä on tilanne erityisesti sellaisissa perheissä, joissa vanhemmilla ei ole kokemusta suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Nyt taklaamme ongelman uudella tavalla. Perinteisessä mielessä käsitettynä tutkimus pelkästään valottaa esimerkiksi jonkin yhteiskunnallisen ongelman taustalla olevia mekanismeja. Tällä kertaa tutkimuksen tuottama uusi tieto viedään kuitenkin vielä askeleen pidemmälle: Oma linja -hanke kehittää kokonaan uusia keinoja, joilla voidaan toivottavasti estää nuorten syrjäytymistä.

Oma linja lähtee liikkeelle hypoteesista, jonka mukaan siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on ratkaiseva hetki, jolloin riski syrjäytyä koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle kasvaa. Tämä johtuu siitä, että nuorten on vaikea ottaa selvää eri koulutusvaihtoehtojen sisällöstä ja siitä, miten hyvin eri opiskelupaikat sopivat heidän omiin taipumuksiinsa. Vaikka miltei kaikki peruskoulusta valmistuvat hakevat toisen asteen koulutuspaikkaa ja yli 90 prosenttia onnistuu sellaisen löytämään, vain noin 85 prosenttia hakeneista suorittaa toisen asteen tutkinnon seuraavan yhdeksän vuoden aikana. Moni siis jättää toisen asteen koulutuksen kesken ja saattaa pudota sekä opiskelu- että työelämän ulkopuolelle.

Tutkimusta, joka vaikuttaa aidosti nuorten elämään

Miten nuori sitten löytää itselleen sellaisen opiskelupaikan, josta hän myös valmistuu, eivätkä opinnot jää kesken? Oma linja –tutkimushankkeessa kehitetään interventioita eli keinoja, joiden tavoitteena on auttaa peruskoulun päättäviä nuoria tekemään onnistuneita toisen asteen koulutusvalintoja. Tarkoituksena on vahvistaa nuorten opintouraan liittyvää sisäistä motivaatiota ja voimavaroja. Samalla koulutetaan myös opettajia ja vanhempia.

Hanke kokoaa yhteen kasvatus- ja taloustieteilijöitä sekä psykologeja ja synnyttää tästä yhteistyöstä uutta tietoa. Tutkimme interventioiden vaikutuksia monipuolisesti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Mukana on tutkijoiden lisäksi muita arvokkaita asiantuntijoita: intervention toteuttamisen hoitaa jo pitkään nuorten parissa toiminut yhdistys.

Samalla tutkimushanke tuottaa tietoa aiemmin toteutettujen yhteiskunnallisen toimenpiteiden vaikutuksista syrjäytymiseen. Näitä ovat esimerkiksi nuorisotakuu, maahanmuuttajien kotouttamisohjelma, sekä muutokset toisen asteen koulutuspaikkojen määriin.

Oma linja –tutkimushankkeen perimmäinen tavoite on tuottaa vahvasti tutkimustietoon perustuvia uusia työkaluja estämään nuorten syrjäytymistä. Tuomme siis tutkimustiedon sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan: suoraan koulutuspolitiikan suunnittelutyöhön ja nuorten todelliseen elämään.

Tuomas Pekkarinen
Hankkeen johtava tutkija