Oma linja-projektets resultat

Valet av utbildning efter grundskolan är ett viktigt beslut som påverkar resten av elevens liv. Bristen på utbildning på andra stadiet har en stark koppling till sysselsättningssvårigheter och låg inkomst. Vi behöver beprövade metoder för att säkerställa att unga har en möjlighet att välja rätt studieplats.

Arbetshälsoinstitutets undersökning (Nykänen, Vuori & Törnroos 2022) utredde Oma linja-programmets inverkan på elever i nionde klass och deras personliga färdigheter åren 2016–2019. VATT fortsätter att följa verksamhetens effektivitet under perioden 2021–2024.

I Oma linja-forskningsprojektet deltog VATT, Arbetshälsoinstitutet, Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet, Walter rf och tiotals finländska skolor.

Resultat

Vad lärde vi oss i Oma linja-projektet?

Rekommendationer

Vad skulle en forskare göra?

Skolans roll som skyddsnät beaktas

Undersökningar visar att skolmiljön skyddar utsatta ungdomar mot marginalisering. Skolans uppgift är att erbjuda god undervisning, men även att följa och stödja ungas utveckling. Coronapandemin och distansundervisningen visade hur viktigt detta är särskilt för utsatta ungdomar. Därför är det väsentligt att skyddsnätet som skolan erbjuder förblir en del av elevernas vardag. Skolans roll som en stödjande miljö utöver undervisningen måste beaktas när man fattar beslut om utbildningens resurser.

Stärkt studiehandledningen inom den utvidgade läroplikten

Utvidgad läroplikt stödjer skyddsnätet för unga som riskerar marginalisering. Ett lyckat beslut förutsätter att eleverna erbjuds tillräckligt stöd i övergångsfasen. Elevhandledning spelar en central roll i att unga får viktig information om vidareutbildning, identifierar de lämpligaste alternativen för sig själva och får psykologiskt stöd för sitt val. I takt med den utvidgade läroplikten är skolväsendets uppgift också att styra eleverna till studier på andra stadiet.

Ytterligare stöd för val av andra stadiet för de som behöver det

Grundskolelevernas färdigheter för att välja studier på andra stadiet uppvisar stora skillnader. Barn med invandrarbakgrund eller barn till lågutbildade föräldrar får inte nödvändigtvis stöd och information av sin familj för att kunna göra ett val.
Elevhandledningen ska beakta de som behöver hjälp och erbjuda dem information och hjälp som stödjer deras val. Det viktiga är att stärka mentala färdigheter, såsom självkännedom, självkänsla och motivation.

Oma linja-programmet tas i bruk i årskurserna 7–9

Oma linja-programmet stödjer unga att välja utbildning på andra stadiet och stärker deras välbefinnande och färdigheter för arbetslivet. Programmet kompletterar elevhandledarnas kompetens och stärker deras pedagogiska färdigheter. Oma linja är en färdig helhet bestående av studiematerial, som elevhandledare kan använda som en del av undervisningen för årskurs 7–9. Oma linja-programmet används på försök på högstadier i Helsingfors under läsåren 2021–2024, och vi rekommenderar att det även används i övriga högstadier. Programmets inverkan följs upp senare i ett separat forskningsprojekt.

Forskningsdata

Ta del av forskningsdata

I undersökningarna nedan hittar du finländsk forskningsdata om ungas utbildningsval, utbildning, ungas marginalisering samt beprövade metoder för att förebygga marginalisering.