Mitt Spår-projektet som lade grunden

Valet av utbildning efter grundskolan är ett för individen viktigt beslut – ett beslut som påverkar den unga för resten av livet. Det finns en stark koppling mellan brist på andra stadiets utbildning, dvs. yrkes- eller gymnasieutbildning, och svårigheten att hitta arbete tillika en låg inkomstnivå. Vi behöver väl beprövade metoder för att säkra unga möjligheten att göra lyckade val sett till sin framtida utbildningsväg.

Mitt spår var ett forskningsprojekt som finansierades av Rådet för strategisk forskning (RSF) med fokus på att motarbeta marginaliseringen av barn och unga redan på grundskolenivå. Projektet avslutades 2021, men däremot är programmet Mitt spår bara i sin linda.

Mitt spår ger elever och lärare konkreta verktyg vid val av utbildning, men fungerar även som ett i forskning grundat gediget underlag för politiker när beslut ska fattas som berör främjandet av ungas välbefinnande.

Medverkande i projektet var Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Arbetshälsoinstitutet, Jyväskylä universitet, Aalto-universitetet, Walter rf och tiotals finska skolor.