Oma linja -hankkeen tulokset

Peruskoulun jälkeinen koulutusvalinta on tärkeä päätös, joka vaikuttaa nuoren loppuelämään. Nuoren toisen asteen koulutuksen puute on vahvasti yhteydessä työllistymisvaikeuksiin ja matalaan tulotasoon. Tarvitsemme tutkitusti toimivia keinoja varmistamaan, että nuorilla on mahdollisuus tehdä onnistuneita valintoja koulutuspaikkojen suhteen.

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa (Nykänen, Vuori & Törnroos 2022) selvitettiin Oma linja -ohjelman vaikutuksia 9.luokkalaisten henkilökohtaisiin valmiuksiin vuosina 2016-2019. VATT jatkaa toiminnan vaikuttavuuden seurantaa kaudella 2021–2024.

Oma linja -tutkimushankkeessa olivat mukana VATT, Työterveyslaitos, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto, Walter ry ja kymmenet suomalaiset koulut.

Tulokset

Mitä opimme oma linja -hankkeessa?

Suositukset

Mitä tutkija tekisi?

Huomioidaan koulun rooli turvaverkkona

Tutkimusten mukaan kouluympäristö suojaa kriittisessä asemassa olevia nuoria syrjäytymiseltä. Koulun tehtävänä on tarjota hyvää opetusta, mutta myös seurata ja tukea nuorten kehitystä. Koronapandemia ja etäopetus osoittivat, miten tärkeää tämä on erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville nuorille. Siksi on olennaista, että koulun tarjoama turvaverkko pysyy osana oppilaiden arkea. Koulun rooli opetuksen lisäksi tukea tarjoavana ympäristönä on otettava huomioon, kun tehdään päätöksiä koulutuksen resursseista.

Vahvistetaan oppilaanohjausta laajemmassa oppivelvollisuudessa

Oppivelvollisuuden laajentaminen tukee syrjäytymisvaarassa olevien nuorten turvaverkkoa. Päätöksen onnistuminen edellyttää, että oppilaille on tarjolla tarpeeksi tukea nivelvaiheen yli. Oppilaanohjauksella on keskeinen rooli siinä, että nuoret saavat tärkeää tietoa jatko-opinnoista, tunnistavat itselleen sopivimmat vaihtoehdot ja saavat psykologista tukea valintaan. Laajennetun oppivelvollisuuden myötä koululaitoksen tehtävä on myös ohjata oppilaat toisen asteen opintoihin.

Lisätukea toisen asteen valintaan sitä tarvitseville

Peruskoululaisten valmiuksissa valita toisen asteen opinnot on suuria eroja. Maahanmuuttajataustaiset tai matalasti koulutettujen vanhempien lapset eivät välttämättä saa perheeltään tukea ja tietoa valinnan tekemiseen. Oppilaanohjauksessa tulee ottaa huomioon apua tarvitsevat ja tarjota heille valintaa tukevaa tietoa ja apua. Tuessa tärkeää on mielen taitojen, kuten itsetuntemuksen, itsetunnon ja motivaation, vahvistaminen.

Otetaan Oma linja -ohjelma käyttöön yläkouluissa

Oma linja -ohjelma tukee nuoria toisen asteen valinnassa ja vahvistaa heidän hyvinvointiaan ja työelämätaitojaan. Ohjelman avulla täydennetään oppilaanohjaajien osaamista ja vahvistetaan heidän pedagogisia taitojaan. Oma linja on valmis oppimateriaalikokonaisuus, jonka oppilaanohjaajat voivat ottaa käyttöön osana opetustaan 7.–9. luokilla. Oma linja -ohjelma on koeluontoisesti käytössä Helsingin yläkouluissa lukuvuosiksi 2021-2024, ja suosittelemme sen käyttöä myös muissa yläkouluissa. Ohjelman vaikutuksia seurataan myöhemmin erillisessä tutkimushankkeessa.

Tutkimustieto

Tutustu tutkimustietoon

Alla olevista tutkimuksista löydät kootusti kotimaista tutkimustietoa nuorten koulutusvalinnoista, koulutuksesta, nuorten syrjäytymisestä sekä toimiviksi havaituista keinoista syrjäytymisen ehkäisemisessä.